fbpx

Statutul Societății Culturale Româno-Germane

Societatea Culturală Româno-Germană Iaşi

I Denumire, sediu, scop şi an financiar

1. Societatea poartă denumirea: Societatea Culturală Româno-Germană Iaşi.
Societatea îşi are sediul in Iaşi, Str. Cuza Vodă nr. 2.

2. Obiectivul societătii:
Promovarea limbii şi culturii germane în Iaşi, promovarea schimbului cultural dintre România şi Germania, īnfiinţarea şi funcţionarea unui Centru Cultural German în Iaşi.

3. Societatea nu urmăreşte nici un scop economic, ci exclusiv şi nemijlocit unul cultural de interes public.

4. Mijloacele financiare ale societăţii pot fi utilizate numai conform statutului. Alocarea unor contribuţii către membrii societăţii este interzisă. Nici o persoană nu poate fi favorizată prin cheltuieli care corespund scopurilor societăţii sau sa fie recompensată necorespunzător, īn plus sau īn minus.

5. Societatea este neutră din punct de vedere politic şi confesional.

6. Anul financiar este anul calendaristic.

7. Societatea Culturală Româno – Germană are un preşedinte onorific, ales pe o periodă de 4 ani.

II Statutul membrilor

1. Pot deveni membri toţi cetăţenii, indiferent de naţionalitate, care recunosc statulul societăţii.

2. Statutul de membru poate fi obţinut printr-o adeziune scrisă, adresată comitetului. Prin aceasta se recunoaşte implicit şi statutul.

3. Statutul de membru încetează:
a) prin deces
b) printr–o cerere adresată comitetului într-o scrisoare recomandată;
c) prin excludere pentru abateri grave împotriva obiectivelor societăţii sau pentru daune morale aduse societăţii. Excluderea poate fi hotărâtă de 2/3 (două treimi) din totalul membrilor prezenţi în adunarea generală.

III Cotizaţia

Fiecare membru se obligă prin adeziune la plata unei cotizaţii anuale sau lunare.
Cuantumul cotizaţiei (cotizaţia minima) se stabileşte în adunarea generală.

IV Organele societăţii

Organele societăţii sunt:
a) adunarea generală;
b) comitetul.

V Adunarea generală

1. Adunarea generală ordinară este anuală. Membrii societăţii sunt înştiinţaţi cu patru săptămâni înainte şi invitaţi în scris să participe, menţionându-se şi ordinea de zi.

2. Adunările generale extraordinare se convocă în cazul în care comitetul consideră că este necesar sau dacă minimum 20% din membri solicită aceasta preşedintelui, comunicându-i ordinea de zi dorită.

3. Problemelor care nu sunt incluse īn ordinea de zi li se dă curs dacă 2/3 (două treimi) din membrii prezenţi sunt de acord. Fac excepţie cererile privind modificarea statutului sau dizolvarea societăţii. Astfel de cereri sunt incluse ca puncte speciale în ordinea de zi – modificarea statutului trebuie specificată în litera.

4. Adunarea generală poate lua hotărâri în prezenţa a minim 15 membri. Hotărârile se iau cu majoritate simplă, iar balotajul înseamnă respingerea hotărârii.

5. Pentru schimbarea statutului şi dizolvarea societăţii este necesară majoritatea de 2/3 (două treimi) din membrii prezenţi.

6. Adunarea generală este convocată şi condusă de către preşedinte.

7. Adunarea generală alege comitetul şi doi cenzori. Dacă pentru un loc există mai multe propuneri, se va vota secret. Adunarea generală confirmă raportul de activitate şi bilanţul financiar şi decide asupra eliberării comitetului.

VI Comitetul

1. Comitetul este format din:
a) Preşedinte executiv;
b) Secretarul general, care în absenţa preşedintului, îi suplineşte locul;
c) casier;
d) membri

2. Comitetul este ales pentru un mandat de patru ani. Realegerea unor membri în comitet sau a comitetului integral este permisă. Dacă un membru din comitet se retrage comitetul îl poate înlocui pīnă la viitoarea adunare generală. Aceasta alege apoi un înlocuitor pīnă la expirarea mandatului comitetului.

3. Preşedinţii reprezintă asociaţia īn exterior. În cazul indisponibilităţilor, această sarcină poate reveni locţiitorului, desemnat de către unul din preşedinţi.

VII Gestiunea şi administraţia

1. Privitor la desfăşurarea adunării generale ca şi a şedinţelor de comitet se va întocmi un proces-verbal, care va fi semnat de preşedintele executiv (sau onorific) si de secretarul general.

2. Hotărârile în privinţa utilizării mijloacelor în sensul paragrafului 1 alin.2 intră īn competenţa comitetului.

3. Cenzorii (paragraf 5 alin.7) controlează anual contabilitatea societăţii şi īntocmesc un raport către adunarea generală.

VIII Lichidarea mijloacelor

La dizolvarea societăţii, hotărâtă conform paragrafului V alin.3 şi 5, se procedează la lichidarea mijloacelor existente, în scopuri de interes comun.